Kod zemlje: ME
Položaj: Jugoistočna Europa, između Jadranskog mora i Srbije
Površina: ukupna: 14,026 kvadratnih kilometara (voda: 214 kvadratnih kilometara; kopno: 13,812 kvadratnih kilometara)
Stanovništvo: 684,736 (procjena, srpanj 2007) - Crnogorci 43 %, srbi 32 %, Bošnjaci 8 %, Albanci 5 %, ostali (Muslimani, Hrvati, Romi) 12 %
Glavni grad: Podgorica
Jezici: materinji, bosanski, albanski, hrvatski
Valuta: euro
Religijska pripadnost stanovništva: Pravoslavci, Muslimani, Rimokatolici
Industrije: metalurgija; aluminij, poljoprivreda; roba široke potrošnje (tekstil, obuća, prehrambeni proizvodi, bijela tehnika); turizam
Poljoprivredni proizvodi: žitarice, voće, povrće, duhan, masline; stoka, ovce, koze
Izvoz (proizvodi):
Uvoz (proizvodi):

Dokumenti za podnošenje:

1. Ime i adresa prijavitelja

2. Izgled znaka u bar jednom primjerku (u boji ako je tražena)

3. Popis proizvoda/ usluga prema Nicanskoj klasifikaciji

4. Podaci o prioritetu

 


Dokumenti za podnošenje:

1. Ime i adresa prijavitelja

2. Ime i adresa izumitelja

3. Opis izuma, zahtjevi, sažetak i slike

4. Podaci o prioritetu

 


Dokumenti za podnošenje:

1. Ime i adresa prijavitelja

2. Ime i adresa autora

3. Opis dizajna

4. Slike ili fotografije dizajna (3 seta)

5. Podaci o prioritetu

 

Moguće naknadno podnošenje:

5. Punomoć

6. Prioritetni dokument u originalu - podnose se najkasnije u roku od tri mjeseca od dana podnošenja prijave

 

Moguće naknadno podnošenje:

5. Punomoć

6. Prioritetni dokument - podnose se najkasnije u roku od tri mjeseca od dana podnošenja prijave

7. Izjava o pravnom temelju za podnošenje prijave

 

Moguće naknadno podnošenje:

6. Punomoć

7. Prioritetni dokument - podnose se najkasnije u roku od tri mjeseca od dana podnošenja prijave

8. Izjava o pravnom temelju za podnošenje prijave

 

Upotreba žiga: obvezujuća
Rok za upotrebu:
5 godina
Trajanje zaštite:
10 godina

 

Trajanje zaštite i ispitivanje:

- patent - formalno i supstancijalno ispitivanje - vrijedi 20 godina

- mali patent - formalno ispitivanje - vrijedi 10 godina

 

Trajanje zaštite:
15 godina

 

Obnavljanje zaštite:

1. Ime i adresa nositelja

2. Naziv žiga i reg. broj

3. Razredi i popis proizvoda/usluga

4. Punomoć

 

Anuiteti:

- Za prijave kao i za priznate patente dospijevaju od treće godine

 

Anuiteti:

- nakon isteka pete godine anuiteti su plativi na godišnjoj bazi

 

Prijenos prava:

1. Punomoći na ime prenositelja prava i stjecatelja prava

2. Ugovor o prijenosu prava ili ovjerena kopija istog

 

Prijenos prava:

1. Punomoći na ime prenositelja prava i stjecatelja prava

2. Ugovor o prijenosu prava ili ovjerena kopija istog

 

Prijenos prava:

1. Punomoći na ime prenositelja prava i stjecatelja prava

2. Ugovor o prijenosu prava ili ovjerena kopija istog

 

Obrasci:

Punomoć

Izjava o prijenosu     prava

 

Obrasci:

Punomoć

Izjava o prijenosu     prava

 

Obrasci:

Punomoć

Izjava o prijenosu     prava

 

Albanija

Armenija

Azerbejdžan

Bjelorusija

Bosna i Hercegovina

Bugarska

Cipar

Crna Gora

Češka

Estonija

Finska

Gruzija

Hrvatska

Kazahstan

Kina

Kirgizstan

Kosovo

Latvija

Litva

Mađarska

Makedonija

Moldavija

Mongolija

Poljska

Rumunjska

Rusija

Slovačka

Slovenija

Srbija

Tadžikistan

Turkmenistan

Turska

Ukrajina

Uzbekistan